[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Inne [EN] Go to: Reports : Contracts : Other
Raporty

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2012 roku

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2012 roku zarejestrowali się Akcjonariusze, posiadający łącznie 6.022.304 akcje, z których wykonywali łącznie prawo do 9.760.637 głosów.  

Otrzymanie wezwania do spłaty należności Banku

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o otrzymaniu w dniu 5 lipca 2012 r. od Banku Polska Kasa Opieki S.A., datowanego na dzień 27 czerwca 2012 roku wezwania do spłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych należności Banku w kwocie 162.413.967,34 zł z tytułu wypowiedzianej w dniu 12 czerwca 2012 roku umowy nr 2010/333/DDF ustalającej linię kredytową na finansowanie realizacji kontraktu, zawartej pomiędzy Bankiem a Hydrobudowa Polska jako Kredytobiorcą i Dłużnikami Solidarnymi - PBG i APRIVIA S.A. oraz Umowy Kredytu nr 2010/336/DDF z dnia 20 sierpnia 2010 roku zawartej pomiędzy Bankiem a Hydrobudowa Polska jako Kredytobiorcą i Dłużnikami Solidarnymi - PBG i APRIVIA S.A.  

Wezwanie Nadzorcy Sądowego do zwrotnego przeniesienia akcji EP na rachunek PBG

Nadzorca Sądowy wezwał Zarząd PBG do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do zwrotnego przeniesienia akcji 46.021.520 akcji  Energomontaż Południe S.A. na rachunek PBG w upadłości układowej.

Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej, przekazuje do informacji publicznej odpowiedzi udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.  

Przyjęcie oferty nabycia udziałów w STRATEG CAPITAL

PBG od dnia 19 lipca 2012 roku jest właścicielem 200 udziałów w spółce STRATEG CAPITAL sp. z o.o., stanowiących 80% w kapitale oraz w ogólnej liczbie głosów.

Złożenie żądania natychmiastowego wykupu Obligacji przez Obligatariusza

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o złożeniu żądania natychmiastowego wykupu przez PBG, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, 650 sztuk obligacji serii D po ich wartości nominalnej w łącznej wysokości 65.000.000 zł wraz z odsetkami przez ING Bank N.V. z siedzibą w Królestwie Niderlandów.

Modyfikacja wniosku APRIVIA S.A. o ogłoszenie upadłości

Aprivia złożyła wniosek o zmianę upadłości z możliwością zawarcia układu na upadłość likwidacyjną.  

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki zależnej APRIVIA S.A.

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o wydaniu w dniu 27 lipca 2012 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki APRIVIA S.A.  
Kontrakty

Żądanie wypłaty środków z gwarancji dotyczącej budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Narodowe Centrum Sportu zażądało wypłacenia środków z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę Stadionu Narodowego od Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (Gwarant) w wysokości 152,479.275,28 mln zł. W opinii Konsorcjum żądanie wystosowane przez NCS jest całkowicie bezzasadne.

Odmowa wypłaty środków z gwarancji dotyczącej budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (Gwarant) w zawiadomieniu wysłanym do Narodowego Centrum Sportu odmówił wypłaty środków z gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie.  

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia poprzez zakazanie NCS skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy dot. budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Sąd postanowieniem z dnia 11 lipca br. udzielił Wykonawcy zabezpieczenia roszczeń w sprawie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie i zakazał Narodowemu Centrum Sportu skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy.

Odstąpienie od umowy na budowę Autostrady A4

Konsorcjum firm w składzie: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej, SIAC Construction Ltd., PBG S.A. w upadłości układowej, APRIVIA S.A. złożyło Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanemu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów (Zamawiający) oryginał pisma pn.: „Powiadomienie o odstąpieniu przez Wykonawcę od Kontraktu Umowa 2811/30/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku „Budowa Autostrady A4 na odcinku od węzła Tarnów Krzyż do Węzła Dębica Pustynia, km 502+796,97 do km 537+550”.  

Złożenie przez Konsorcjum pozwu o sądową zmianę umowy na budowę autostrady A4

Konsorcjum złożyło w sądzie pozew przeciw Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanemu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów (Zamawiający) o sądową zmianę treści umowy na budowę odcinka autostrady A4 poprzez zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W uzasadnieniu pozwu Konsorcjum wskazuje m.in. na nieprzewidywalny wzrost poziomu cen materiałów oraz usług w sektorze budowlanym.

Pierwsza kopuła na zbiorniku LNG

27 lipca br. na budowie gazoportu w Świnoujściu miała miejsce spektakularna operacja podniesienia stalowej, ważącej 600 ton kopuły na pierwszym zbiorniku na skroplony gaz w Terminalu LNG.

Pozew w sprawie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Zarząd PBG SA w upadłości układowej informuje, że w dniu 31 lipca 2012 r. Konsorcjum realizujące umowę z dnia 4 maja 2009 r. na budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą złożyło w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny pozew przeciw Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz Narodowemu Centrum Sportu sp. z o.o.
Inne

Złożenie wniosku o udzielenie pomocy publicznej do Agencji Rozwoju Przemysłu

PBG wnioskuje o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie w formie pożyczki, której spłata miałaby nastąpić po okresie 6 miesięcy lub w momencie otrzymania pomocy na restrukturyzację po spełnieniu wymogów w zakresie terminu przesłania planu restrukturyzacji do Komisji Europejskiej.
Reports

List of shareholders holding at least 5% of the total vote at the Annual General Meeting held on June 28th 2012

Shareholders holding a total of 6,022,304 shares registered for participation in the Annual General Meeting of June 28th 2012 and exercised a total of 9,760,637 voting rights attached to the shares.

Repayment notice received from a bank

The Management Board of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) reports that a notice dated June 27th 2012 was received from Bank Polska Kasa Opieki S.A. on July 5th 2012 calling on the Company to repay, within the deadline of seven calendar days, debt of PLN 162,413,967.34 owed to the bank under Agreement No. 2010/333/DDF on a contract financing credit line, executed by the Bank and Hydrobudowa Polska as the Borrower and PBG and APRIVIA S.A. as joint and several Debtors, which was terminated on June 12th 2012, and under Credit Facility Agreement No. 2010/336/DDF of August 20th 2010, executed by the Bank and Hydrobudowa Polska as the Borrower and PBG and APRIVIA S.A. as joint and several Debtors.

Notice from the court supervisor to immediately undertake actions under Art. 134 of the Bankruptcy and Recovery Law in order to effect a return transfer of shares in Energomontaż Południe S.A.

The court supervisor has called upon PBG to immediately undertake actions under Art. 134 of the Bankruptcy and Recovery Law in order to effect a return transfer of 46,021,520 shares in Energomontaż Południe S.A. to the Company's account.

Information provided to a shareholder outside the General Meeting

The Management Board of PBG S.A. in company voluntary arrangement hereby publishes information provided to a shareholder outside the General Shareholders Meeting.

Acceptance of offer to acquire shares in STRATEG CAPITAL

PBG is the owner of 200 shares in STRATEG CAPITAL Sp. z o.o., representing 80% of the company's share capital and the same proportion of the total vote at the company.  

Call for immediate buyback of bonds submitted by Bondholder

The Management Board of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) hereby reports that on July 19th 2012 it was notified that ING Bank N.V. of the Netherlands called on PBG to immediately buy back, within 14 days of receipt of the relevant notice, 650 Series D bonds with a nominal value of PLN 65,000,000, and pay all accrued coupons.  

Filing by APRIVIA S.A. of amended bankruptcy petition

Aprivia has applied to convert its bankruptcy case from insolvency with an arrangement option to final liquidation.  

Court decision on final liquidation of PBG’s subsidiary APRIVIA S.A.

The Management Board of PBG S.A. (in company voluntary arrangement) was today notified of a decision issued on July 27th 2012 by the District Court for Poznań–Stare Miasto of Poznań, XI Commercial Insolvency and Arrangement Division, declaring APRIVIA S.A.’s bankruptcy by liquidation of its assets.
Contracts

Call for payment under the performance bond for construction of the National Stadium in Warsaw

Narodowe Centrum Sportu demanded payment of PLN 152,479,275.28m under the performance bond covering the contract for construction of the National Stadium from Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (Guarantor). In the Consortium's opinion, the demand is entirely unfounded.

Refusal of payment under the performance bond for construction of the National Stadium in Warsaw

In a notice sent to Narodowe Centrum Sportu, Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland (Guarantor) refused to make payment under the performance bond covering the contract for construction of the multi-purpose National Stadium in Warsaw.  

Court injunction prohibiting Narodowe Centrum Sportu from calling the performance bond covering the contract for construction of the National Stadium in Warsaw

By virtue of its decision of July 11th 2012, the court awarded injunctive relief to the Contractor in the case involving the contract for construction of the National Stadium in Warsaw, prohibiting Narodowe Centrum Sportu from calling the performance bond.

Termination of contract for construction of A4 Motorway

The Management Board of PBG S.A. in company voluntary arrangement (the Company) hereby reports that on July 24th 2012 the Consortium comprising: Hydrobudowa Polska S.A. (in company voluntary arrangement), SIAC Construction Ltd. of Ireland, PBG S.A. (in company voluntary arrangement), APRIVIA S.A. submitted to the State Treasury – General Director for National Roads and Motorways, represented by the General Directorate for National Roads and Motorways, Rzeszów Branch (the Principal), the original of the Notice of termination by the Contractor of Contract No. 2811/30/2010 of July 7th 2010 – “Construction of the Krzyż – Dębica Pustynia section of the A4 Tarnów – Rzeszów motorway, from km 502+796.97 to km 537+550”.

The Consortium applies to court for amendment of the A4 motorway construction contract

The Consortium has filed a suit against the State Treasury – General Director for National Roads and Motorways, represented by the General Directorate for National Roads and Motorways, Rzeszów Branch (the Principal), applying to the court for amendment of the provisions of the A4 motorway construction contract by increasing the amount of remuneration payable to the Contractor. The Consortium has substantiated its claim by pointing, in particular, to the unforseen rise in the prices of construction materials and services.  

Dome raised on the first LNG storage tank

On July 27th 2012, the LNG terminal construction site in Świnoujście was witness to a spectacular operation: a 600-tonne steel dome was raised on the first storage tank at the LNG terminal.

Court action concerning the construction of the National Stadium in Warsaw

The Management Board of PBG S.A. in company voluntary arrangement hereby reports that on July 31st 2012 the Consortium executing the contract of May 4th 2009 for the construction of the multi-purpose National Stadium in Warsaw together with ancillary infrastructure filed an action against the State Treasury – the Ministry of Sport and Tourism and Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. with the Regional Court for Warszawa Praga in Warsaw, II Civil Division.
Other

Application for state rescue aid as an individual measure, filed by PBG with Agencja Rozwoju Przemysłu

The loan would be repayable after a six-month period or upon the grant of restructuring aid once the requirements as to the time limit for submitting a restructuring plan to the European Commission are met.
[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Inne [EN] Go to: Reports : Contracts : Other

Mamy nadzieję, że informacje, które do Państwa wysyłamy są ciekawe i wartościowe. Gdyby jednak nie chcieli już Państwo takich listów otrzymywać, lub jeśli list ten dotarł do Państwa przez pomyłkę, prosimy o kliknięcie w link do wypisania.