FB

mobile

Wydarzenia

Wyniki finansowe Grupy PBG za 2013 rok

2014-03-21

Wysogotowo, 21 marca 2013 r.

 

 

 

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG     

 

W 2012 roku na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG zdecydowany wpływ miało wiele zdarzeń jednorazowych, które nastąpiły w związku z istotnym pogorszeniem kondycji finansowej PBG oraz spółek z Grupy Kapitałowej. W 2013 roku nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej i funkcjonowania Grupy, w tym przede wszystkim jej podmiotu dominującego – spółki PBG. Pomimo poprawy sytuacji na wyniki finansowe istotny wpływ nadal miały zdarzenia jednorazowe związane z prowadzonymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi spółek z Grupy PBG. Od czerwca 2012 roku spółka PBG znajduje się w postępowaniu upadłości układowej. Aktualnie, najważniejszym celem dla spółki PBG jest doprowadzenie do porozumienia i zawarcia układu z Wierzycielami. Zawarcie układu umożliwi kontynuowanie działalności przez Spółkę oraz odbudowanie jej wartości w przyszłości. Proces restrukturyzacji PBG jest złożony. Równocześnie z restrukturyzacją zadłużenia Spółki prowadzona jest restrukturyzacja i reorganizacja w obszarze operacyjnym i majątkowym. Wszystkie działania mają na celu przygotowanie organizacji do efektywnej realizacji założeń układu oraz prowadzenia działalności operacyjnej w normalnych warunkach formalno-prawnych.

 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze dane finansowe spółek z Grupy PBG wypracowane w 2013 roku

 

SPÓŁKA PBG:

 • Przychody PBG wyniosły 336 mln zł i były aż o 114 mln zł wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
 • Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 63,6 mln zł wobec 123,3 mln zł straty rok wcześniej.
 • Zysk operacyjny wyniósł 222,2 mln zł.
 • Zysk netto osiągnął poziom 128,7 mln zł.
 • Portfel zamówień Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił około 420 mln zł.
 • Na wyniki finansowe Spółki zdecydowany wpływ miały, tzw. zdarzenia jednorazowe opisane w dalszej części komentarza.

 

GRUPA RAFAKO:

 • Przychody Grupy RAFAKO wyniosły 836 mln zł i były niższe  o 455  mln zł niż w 2012 r.
 • Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł blisko 58 mln zł wobec 115 mln zł rok wcześniej.
 • Strata operacyjna wyniosła 26 mln zł.
 • Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 135,3 mln zł, w porównaniu do 9,8 mln zł zysku netto  roku poprzedniego.
 • Portfel zamówień Grupy RAFAKO na dzień 31 grudnia 2013 roku osiągnął poziom około 5,1 mld zł (z czego 3,2 mld zł przypadające na spółkę RAFAKO w kontrakcie na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej PBG).
 • Na wynik finansowy Grupy RAFAKO na poziomie netto wpływ miało dokonanie odpisu wartości należności zgłoszonych w ramach postępowania układowego PBG o wartości -94,2 mln zł.  

 

GRUPA PBG:

 • Przychody Grupy PBG wyniosły 1,316 mld zł i były o 28% niższe niż rok wcześniej.
 • Strata brutto ze sprzedaży wyniosła 12,2 mln zł wobec 906,8 mln zł straty rok wcześniej.
 • Zysk operacyjny wyniósł 337,1 mln zł.
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 257,6 mln zł w porównaniu do straty na poziomie 2,869 mld zł z  roku poprzedniego.
 • Portfel zamówień Grupy PBG na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtował się na poziomie około 5,5 mld zł (z czego 3,2 mld zł przypadające na spółkę RAFAKO w kontrakcie na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej PBG).

 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2013 W SPÓŁCE PBG

 

W 2013 roku przychody ze sprzedaży Spółki PBG wyniosły 336 mln zł, wobec 222 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Zdarzeniem jednorazowym, mającym negatywny wpływ na wynik na poziomie finansowym, było dokonanie przez Spółkę odpisu aktualizującego wartość inwestycji zakwalifikowanych do kategorii „inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności”, czyli obligacji wyemitowanych w 2010 roku przez spółkę Strateg Capital Sp. z o.o. w wysokości 76 mln zł. Aktualnie Strateg Capital znajduje się w upadłości układowej. Należy zaznaczyć, że Spółka aktywnie uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez Zarząd spółki Strateg Capital z głównymi Wierzycielami i wspiera proces restrukturyzacji tej spółki w możliwym zakresie.

 

Zdarzeniem jednorazowym, mającym pozytywny wpływ na wynik na poziomie operacyjnym, było rozwiązanie części rezerwy w kwocie 335 mln zł utworzonej na koniec 2012 roku na skutki możliwej odpowiedzialności Spółki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również solidarnej odpowiedzialności wobec podwykonawców na kontraktach realizowanych w ramach umów konsorcjalnych. Wartość rezerwy utworzonej na wyżej wymienione tytuły wynosiła w 2012 roku 780 mln zł. W dniu 30 września 2013 roku Spółka złożyła w Sądzie aktualizację propozycji układowych, które zostały złożone wcześniej wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu w dniu 4 czerwca 2012 roku. W związku z tym, Spółka na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie z MSR 8, dokonała weryfikacji szacunków i rozwiązała rezerwę do kwoty 445 mln zł.

 

W 2013 roku przychody Spółki PBG wyniosły 335 mln zł, czyli o 114 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Znaczący wzrost przychodów w ujęciu rok do roku wynika w dużej mierze z realizacji kontraktów dla spółki PGNiG (zakończony 22 marca 2013 roku kontrakt na budowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów-Międzychód-Głogów oraz będący w fazie ostatecznych odbiorów Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach), a także z realizacji dla spółki Polskie LNG kontraktu na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Niski poziom przychodów odnotowany przez PBG w analogicznym okresie roku poprzedniego spowodowany był utworzeniem rezerwy na potencjalne kary na kontraktach, które Spółka ujęła jako zmniejszenie przychodów ze sprzedaży (była to kwota 66 mln zł).

 

W 2013 roku, PBG wypracowało 63,6 mln zł straty brutto ze sprzedaży, w porównaniu do straty 123,3 mln zł zaraportowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk operacyjny Spółki wyniósł 222,2 mln zł w porównaniu do straty operacyjnej na poziomie 2,033 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki poziom miały:

 1. koszty ogólnego zarządu, które wyniosły ponad 23 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi spadek o blisko 80%;
 2. pozostałe przychody operacyjne w kwocie 365 mln zł, z czego największą pozycję jest  rozwiązanie rezerwy na skutki możliwej odpowiedzialności Spółki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 335 mln zł;
 3. pozostałe koszty operacyjne Spółki, które wyniosły razem 55,8 mln zł, z czego największą pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek w wysokości 16,6 mln zł, odpis aktualizujący wartość nieruchomości w kwocie 12 mln zł oraz odpisy aktualizujące wartość składników aktywów – należności w wysokości 8,2 mln zł.

W wyniku powyższych zdarzeń oraz biorąc pod uwagę koszty finansowe (pomniejszone o przychody finansowe) w wysokości 93,5 mln zł, zysk netto w 2013 roku wyniósł  129 mln zł.  w odróżnieniu od straty netto na poziomie 2,352 mld zł  odnotowanej  w roku 2012.  

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Spółki PBG w 2013 r. w porównaniu  do wyników w 2012 r.

 

Wyniki finansowe

 

w tys. PLN

2013

2012

zmiana r/r

 

Przychody

336 128

221 827

+52%

 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży

-63 611

-123 307

-

 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej

222 153

-2 033 438

-

 

Zysk(strata)netto

128 658

-2 352 342

-

 

           

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE ROKU 2013 W GRUPIE RAFAKO

 

W 2013 roku Grupa RAFAKO wypracowała 836 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 455,4 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek ten wynikał głównie:

 1. z niższego niż w 2012 roku kosztowego zaangażowania realizowanych kontraktów (co przede wszystkim było następstwem różnego etapu realizacji, na którym znajdowały się na dzień 31 grudnia danego roku kontrakty wchodzące w skład portfela realizowanych umów w 2012 i 2013 roku);
 2. z przesunięcia w czasie wejścia w życie kontraktu Opole na budowę dwóch bloków energetycznych oraz rozpoczęcia realizacji kontraktu Jaworzno na budowę bloku energetycznego. Opóźnienia w terminach rozpoczęcia istotnych prac na powyższych, kluczowych dla Spółki kontraktach, m.in. uniemożliwiły wykorzystanie przewidywanych własnych i obcych mocy produkcyjnych, skutkując brakiem możliwości rozpoznania sprzedaży.

Grupa RAFAKO odnotowała spadek zarówno sprzedaży krajowej, jak i sprzedaży dla zagranicznych klientów. Przewidywany przyrost wartości portfela zamówień RAFAKO SA w 2014 roku m.in. związany z uruchomieniem budowy bloków energetycznych w elektrowni Opole oraz spodziewanym rozpoczęciem realizacji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno będzie skutkował wzrostem przychodów ze sprzedaży w  roku bieżącym.

 

Koszty sprzedanych produktów i materiałów w 2013 roku wyniosły 778,3 mln zł, co przyniosło Grupie RAFAKO zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 57,7 mln zł wobec 114,6 mln zł roku poprzedniego. Zmiana w porównaniu do roku 2012 wynika przede wszystkim z:

 1. niższej wartości sprzedaży ;
 2. niższej marży brutto na realizowanych kontraktach w pierwszym półroczu 2013 roku, w tym realizacji kontraktów ze stratą, które miały stosunkowo wysoki udział w sumarycznej wartości sprzedaży.

 

W 2013 roku Grupa RAFAKO odnotowała stratę operacyjną na poziomie 25,7 mln zł w porównaniu do 15 mln zł zysku  roku poprzedniego.

Wpływ na wynik z działalności operacyjnej  miały:

 1. koszty ogólnego zarządu, które wyniosły 43,5 mln zł;
 2. pozostałe przychody operacyjne w kwocie 4,7 mln zł, na które największy wpływ miały przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań w wysokości  1,3 mln zł; 
 3. pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły razem 3,6 mln zł.

 

W wyniku powyższych zdarzeń oraz biorąc pod uwagę wpływ wartości przychodów finansowych na poziomie 16,4 mln zł oraz kosztów finansowych w wysokości 32,2 mln zł, oraz kosztów finansowych z tytułu  zmiany szacunków  wyceny należności od jednostek powiązanych w postępowaniu układowym w kwocie 94,2 mln zł, strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła w 2013 roku 135,3 mln zł.

 

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe GRUPY RAFAKO w 2013 r. w porównaniu do wyników w 2012 r.

 

Wyniki finansowe

 

w tys. PLN

2013

2012

zmiana r/r

 

Przychody

836 015

1 291 391

-35%

 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży

57 685

114 584

-50%

 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej

-25 696

15 046

-

 

Zysk(strata)netto, z tego przypadający:

-134 648

-27 299

-

 

akcjonariuszom podmiotu dominującego

-135 349

9 835

-

 

akcjonariuszom mniejszościowym

701

-37 134

-

 

           

 

PODSUMOWANIE ROKU 2013 W GRUPIE PBG

 

Omawianie wyników finansowych osiągniętych przez Grupę PBG w 2013 roku należy zacząć od analizy jej struktury. Na koniec 2013 roku w skład Grupy, poza spółką matką – PBG, wchodzą takie spółki jak: RAFAKO (oraz jej spółki zależne tworzące Grupę RAFAKO), PBG AVATIA, KWG, BROKAM, PBG UKRAINA, PBG Operator,  PBG oil and gas, Al Watanyiah Oil & Gas, BATHINEX, Multaros, WSCHODNI INVEST, ENERGOPOL UKRAINA, PBG DOM (oraz spółki wchodzące w skład  Grupy Kapitałowej PBG DOM).

 

W 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PBG wyniosły 1,316 mld zł, wobec 1,837 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym powodem niższych przychodów jest znaczący spadek przychodów wypracowanych przez Grupę RAFAKO rok do roku (bisko 35% spadku). Ponadto, wpływ na taki stan miało zmniejszenie ilości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i tym samym brak konsolidacji generowanych przez nie obrotów. Czynnikiem niejako niezależnym od spółek jest fakt, że największe kontrakty realizowane przez Grupę zostały zakończone lub były w fazie realizacji dającej największe przychody w 2011 i 2012 roku.

 

W 2013 roku Grupa PBG wypracowała 12 mln zł straty brutto ze sprzedaży, w porównaniu do straty 907 mln zł zaraportowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej w przychodach Grupy PBG, w którym wiodącą rolę pełni spółka PBG, wyniósł 25%. Z kolei udział segmentu budownictwa energetycznego, w którym funkcję lidera spełnia spółka RAFAKO, wyniósł 66%. Oba wspomniane segmenty są strategicznymi obszarami działalności Grupy PBG.

 

W 2013 roku Grupa PBG odnotowała zysk operacyjny na poziomie 337,1mln zł w porównaniu do straty operacyjnej na poziomie 3,544 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki poziom miały:

 1. Koszty ogólnego zarządu, które wyniosły blisko 90 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi trzykrotny spadek;
 2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 716 mln zł, na które złożył się zysk z inwestycji w jednostki powiązane w wysokości 252 mln zł (jest to efekt wyłączenia z konsolidacji z dniem 30 czerwca 2013 roku  spółki Energomontaż Południe z powodu utraty kontroli nad zarządem własnym i tym samym utraty kontroli przez PBG nad tym aktywem oraz wyłączenia z konsolidacji spółki Strateg Capital), inną istotną pozycję stanowi rozwiązanie rezerwy na skutki możliwej odpowiedzialności Spółki PBG z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 336 mln zł (co zostało opisane w części omawiającej wyniki finansowe PBG);
 3. Pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły razem 216 mln zł, w których najistotniejszą pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 59,6 mln zł oraz odpisy aktualizujące wartość udzielonych pożyczek w wysokości 28,5 mln zł. Kolejnymi istotnymi pozycjami ujętymi w pozostałych kosztach operacyjnych są: wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej na kwotę 19,2 mln zł oraz rezerwa na zobowiązania w wysokości 17 mln zł. 

Biorąc pod uwagę ww. zdarzenia, a także  koszty finansowe, które osiągnęły w sumie poziom 137 mln zł (z czego najistotniejszą pozycję stanowi odpis obligacji wyemitowanych przez Strateg Capital (objętych przez PBG w 2010 roku w kwocie 76 mln zł), zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł w 2013 roku 258 mln zł. W 2012 roku Grupa zanotowała stratę na poziomie 2,869 mld zł.

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy PBG w 2013 r. w porównaniu do wyników w 2012 r. 

 

Wyniki finansowe

 

w tys. PLN

2013

2012

zmiana r/r

 

Przychody

1 315 579

1 836 893

-28%

 

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży

-12 170

 

-906 797

-

 

 

Zysk(strata) z działalności operacyjnej

337 067

 

-3 543 989

-

 

 

Zysk(strata) netto, z tego przypadający:

207 512

 

-3 716 558

-

 

 

akcjonariuszom podmiotu dominującego

257 552

 

-2 869 225

-

 

 

akcjonariuszom mniejszościowym

-50 039

-847 333

-

 

 

           

 

Na dzień 1 stycznia 2014 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła około 5,5 mld zł (3,2 mld zł przypadające na spółkę RAFAKO w kontrakcie na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej PBG), z czego do realizacji w 2014 roku przypada około 1,4 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. około 4,1 mld zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (92%). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi blisko 8% wartości portfela Grupy PBG.

 

 

 

 

 

 

Tabela: Struktura portfela zamówień na 1 stycznia 2014 roku

 

 

PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 (w % i PLN mn)

Gaz ziemny , ropa naftowa i paliwa

8

420

Budownictwo energetyczne

92

5 050*

RAZEM

100,0%

5 470

 

*Zakres prac RAFAKO w wysokości 3,2 mld zł na kontrakcie na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole został w całości podzlecony podmiotowi spoza Grupy PBG.

 

 

*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego.

 

 

Kontakt:

Michał Maćkowiak                                                                                                                           

dyrektor biura zarządu

+48 61 66 46 431

michal.mackowiak@pbg-sa.pl

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.