FB

mobile

Wydarzenia

Wydobycie ropy ze źródeł krajowych od dziś dwukrotnie wyższe!

2013-03-22

Dziś przed południem PBG oraz PGNiG podpisały protokół końcowy odbioru kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego LMG. Odbiór inwestycji nastąpił na blisko trzy tygodnie przed terminem, planowano go na 10 kwietnia 2013 roku.  

 

To największy i najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie i na świecie, o którym nawet doradcy ze strony Zamawiającego mówili, że jest to jeden z najlepszych tego typu obiektów na świecie.

W kopalni oprócz produktów handlowych podstawowych dla Inwestora, czyli ropy naftowej oraz gazu ziemnego, uzyskiwane będą też produkty wynikające z separacji ropy naftowej -  LPG (propan-butan) oraz kondensat (węglowodory ciężkie – C5 plus) a także siarka w postaci płynnej. Stanowi to dodatkowe źródło przychodów dla Inwestora, uzupełniając zarazem portfolio jego produktów. 

Instalacja jest przystosowana także do produkcji gazu ziemnego, który może być wykorzystywany w celach komercyjnych, bądź jako wsad  do elektrociepłowni, zapewniającej z kolei produkcję energii elektrycznej i ciepła, zarówno dla potrzeb własnych obiektu jak i na sprzedaż do sieci elektroenergetycznej.

 Kopalnia podwaja wydobycie i produkcje ropy naftowej ze złóż i źródeł krajowych.

Ten unikatowy obiekt jest w pełni zautomatyzowany i praktycznie niezależny od czynników zewnętrznych. Wyposażyliśmy go w najnowocześniejsze systemy i technologie, współpracując ze światowymi potentatami i dostawcami tych rozwiązań  – powiedział Tomasz Tomczak, wiceprezes Zarządu PBG, odpowiedzialny, za realizację obiektu.  Sama budowa, była olbrzymim wysiłkiem kompetentnego, wykwalifikowanego zespołu. Efektem tego wysiłku jest przedterminowe uruchomienie produkcji, które gwarantuje Klientowi jeszcze szybszy zwrot nakładów inwestycyjnych. Jestem przekonany, że PGNiG,  wspierane przez nasze służby serwisowe, będzie w pełni zadowolone z eksploatacji kopalni – dodał.

Kontrakt, którego liderem była PBG, został zrealizowany w systemie EPC (EPC–Engineering, Procurement, Construction). W konsorcjum uczestniczyły też Firmy Technip KTI (Włochy) i Thermo Design Engineering (Kanada). Wartość kontraktu, który podpisano z   PGNiG 11 sierpnia 2008 roku, wynosiła blisko1,4 mld PLN (netto).

PBG była odpowiedzialna, za zaprojektowanie, wytworzenie i uruchomienie zakładu, oraz za przekazanie Klientowi instalacji wytwarzającej w ruchu ciągłym produkty handlowe, o wymaganych parametrach technologicznych. Zakładu został przekazany z wszelkimi  zezwoleniami wymaganymi prawem polskim, ma też wszelkie niezbędne do ruchu dopuszczenia – w tym dozorowe, dyrektywne, górniczo–budowlane, środowiskowe.

Pierwsze prace na budowie, rozpoczęły się w roku 2008, a PBG jako Generalny Realizator Inwestycji otrzymał termin 56 miesięcy na wykonanie kopalni „pod klucz”.

Odbiór techniczny inwestycji z wynikiem pozytywnym, odbył się w grudniu 2012 roku, a pozytywny ruch testowy instalacji, w lutym bieżącego roku. Polegał on na ciągłej, bezawaryjnej pracy wszystkich maszyn i urządzeń przy pełnej wydajności, przez 72 godziny. Pozytywnie zakończyła się też wykonana 13 marca próba gwarancyjna potwierdzająca gwarantowane parametry instalacji i produktów kopalni. Od początku roku 2013, w ramach prowadzonych testów, prób oraz ruchu próbno–eksploatacyjnego wyprodukowano między innymi prawie 60 tysięcy ton ropy naftowej handlowej, oraz kilka milionów metrów sześciennych gazu ziemnego.

LMG, to jedna z najważniejszych i jednocześnie największa w historii inwestycja polskiego górnictwa ropy naftowej i gazu zmiennego. Nazwa projektu jest skrótem literowym pochodzącym od nazw miejscowości w pobliżu których usytuowana jest inwestycja: Lubiatów-Miedzychód-Grotów, zatem w samym sercu Puszczy Noteckiej, na terenie objętym programem Natura 2000!  

Inwestycję, która dostała pozytywną opinię państwowych służb ochrony środowiska, czyli pozwolenie zintegrowane,  zrealizowano bez żadnych protestów ze strony organizacji ekologicznych czy środowisk lokalnych. Budowę prowadzono z ogromnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Dla bezpieczeństwa środowiska zamontowano między innymi system monitoringu jakości atmosfery oraz systemy monitoringu szczelności instalacji technologicznej i rurociągowej.

 

Więcej informacji udziela –

Jacek Balcer, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Grupy PBG

Tel. + 48 693 787 787

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.