FB

mobile

Wydarzenia

4/2012: Aktualizacja zasad kredytu udostępnionego przez BZ WBK S.A.

2012-01-11

W nawiązaniu do raportu bieżącego 48/2005 z dnia 01 lipca 2005 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace/48-2005-zawarcie-umowy-znaczacej.html) oraz raportu bieżącego 85/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace/85-2008-zawarcie-aneksu-do-umowy-kredytowej.html) i raportu 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku ( dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/91-2009-generalna-umowa-o-limit-kredytowy-z-bz-wbk-sa-aktualizacja-informacji.html), Zarząd Spółki PBG SA informuje o powzięciu w dniu 11 stycznia br. informacji o zawarciu z dniem 30 grudnia 2011 roku umów aktualizujących zasady  limitu kredytowego udzielonego na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2005 roku, zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Bank”).

W oparciu o aneks do generalnej umowy o limit kredytowy, zawartej pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A. i HYDROBUDOWĄ 9 S.A., strony rozwiązały dotychczasową umowę z dniem 30 grudnia 2011 roku.

Jednocześnie spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i HYDROBUDOWA 9 S.A., zawarły w dniu 30 grudnia 2011 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej („Umowa o współpracy”). Umowa obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Strony umowy przewidują możliwość zawierania umów szczegółowych, w ramach których limit łącznego zaangażowania Banku nie przekroczy 210.000.000 zł. Umowy dotyczyć mogą:

 1. kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – na okres 1 roku (w PLN i EUR), do 100% kwoty limitu,
 2. gwarancji bankowej, w tym gwarancji należytego wykonania kontraktu, wadialnych, zapłaty, zwrotu zaliczki, kwot zatrzymanych, z tytułu rękojmi i gwarancji – na okres do 5 lat (w PLN, EUR i USD):

- do 50% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych do 1 roku,

- do 30% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych powyżej 1 roku do 3 lat,

- do 20% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych powyżej 3 lat do 5 lat,

 1. akredytywy – na okres 1 roku (w PLN, EUR i USD), do 100% kwoty limitu.

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. powziął informację o zawarciu z Bankiem w dniu 30 grudnia 2011 roku, przez PBG S.A., spółkę zależną HYDROBUDOWA POLSKA S.A.  wraz z jej podmiotem zależnym HYDROBUDOWA 9 S.A. , umów produktowych o kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 203.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, przy czym:

 1. kwota umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej przez PBG S.A. wynosi do 80.000.000 zł,
 2. kwota umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej przez HYDROBUDOWA POLSKA S.A. wynosi do 40.000.000 zł,
 3. kwota umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej przez HYDROBUDOWA 9 S.A. wynosi do 83.000.000 zł.

Termin spłaty kredytów wyznaczono na 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z umową zabezpieczeniem spłaty kredytu z tytułu umowy zawartej przez PBG S.A. są:

- oświadczenie PBG S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 160.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2015 roku,

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach PBG S.A. prowadzonych w Banku,

- cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego limitu,

- poręczenie cywilne HYDROBUDOWA 9 S.A.,

- poręczenie cywilne HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

 

Zgodnie z umową zabezpieczeniem spłaty kredytu z tytułu umowy zawartej przez HYDROBUDOWA POLSKA S.A. są:

- oświadczenie HYDROBUDOWY POLSKA S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 80.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2015 roku,

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach HYDROBUDOWA POLSKA S.A. prowadzonych w Banku,

- cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego kredytu,

- poręczenie cywilne HYDROBUDOWA 9 S.A.,

- poręczenie cywilne PBG S.A.

 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu z tytułu umowy zawartej przez HYDROBUDOWA 9 S.A. są:

- oświadczenie HYDROBUDOWA 9 S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 166.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2015 roku,

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach HYDROBUDOWA 9 S.A. prowadzonych w Banku,

- cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego kredytu,

- poręczenie cywilne HYDROBUDOWA POLSKA S.A.,

- poręczenie cywilne PBG S.A.

Umowy uznano za znaczące z uwagi na kryterium kapitałów własnych.

Jednocześnie, z uwagi na zarejestrowane w dniu 4 stycznia br, to jest po dniu zawarcia w/w umów połączenie spółek HYDROBUDWA POLSKA SA i HYDROBUDOWA 9,  gdzie HYDROBUDOWA POLSKA S.A. jest spółką Przejmującą, HYDROBUDOWA POLSKA S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki HYDROBUDOWA 9 S.A., w tym wynikające z opisanych powyżej umów.  Tym samym HYDROBUDWA POLSKA S.A. dysponuje kredytem w kwocie 123.000.000 zł  i zabezpiecza kwotę kredytu oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do kwoty 246.000.000 zł.

 

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 3 oraz pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.