FB

mobile

Wydarzenia

Rozpoczął się Odbiór Końcowy Inwestycji LMG.

2013-03-19

W dniu dzisiejszym, o godzinie 9:00, rozpoczął się Odbiór Końcowy Inwestycji LMG, pod kontraktową nazwą: "Projekt LMG - Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe, rurociągi i inne".

LMG, to jedna z najważniejszych i jednocześnie największa inwestycja polskiego górnictwa ropy naftowej i gazu zmiennego w Polsce. Nazwa projektu jest skrótem literowym pochodzącym od nazw miejscowości w pobliżu których usytuowana jest inwestycja: Lubiatów-Miedzychód-Grotów, zatem w samym sercu Puszczy Noteckiej, na terenie objętym programem Natura 2000! Wartość kontraktu to blisko1,4 mld zł netto. Kontrakt zrealizowany został w systemie EPC (EPC–Engineering, Procurement, Construction). Odpowiedzialni byliśmy za zaprojektowanie, wytworzenie i uruchomienie zakładu, jak i przekazanie klientowi instalacji wytwarzającej w ruchu ciągłym produkty handlowe, o wymaganych parametrach technologicznych. Zakładu posiadającego wszelkie zezwolenia i dopuszczenia wymagane prawem polskim (dozorowe, dyrektywne, górniczo–budowlane, środowiskowe, etc.).

Pierwsze prace na budowie, rozpoczęły się w roku 2008, a PBG jako Generalny Realizator Inwestycji otrzymał termin 56 miesięcy na jej wykonanie „pod klucz”.

W tej najnowocześniejszej i największej w Polsce Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego, oprócz produktów handlowych podstawowych czyli ropy naftowej oraz gazu ziemnego, jest produkowany także LPG (propan-butan), kondensat i siarka w postaci płynnej, oraz ciepło technologiczno–bytowe oraz energia elektryczna przeznaczona na potrzeby własne ośrodka i kopalni jak i na sprzedaż do sieci energetyki zawodowej. Obiekt jest w pełni zautomatyzowany i praktycznie niezależny od czynników zewnętrznych.

Odbiór techniczny inwestycji z wynikiem pozytywnym, odbył się w grudniu 2012 roku, a pozytywny ruch testowy instalacji, w lutym bieżącego roku. Polegał on na ciągłej, bezawaryjnej pracy wszystkich maszyn i urządzeń przy pełnej wydajności, przez 72 godziny. Pozytywnie zakończyła się też wykonana 13 marca próba gwarancyjna potwierdzająca gwarantowane parametry instalacji i produktów kopalni. Od początku roku 2013, w ramach prowadzonych testów, prób oraz ruchu próbno–eksploatacyjnego wyprodukowano między innymi prawie 60 tysięcy ton ropy naftowej handlowej, oraz kilka milionów metrów sześciennych gazu ziemnego.

Rozpoczęty dziś rano odbiór końcowy może potrwać kilka dni. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to 10 kwietnia  2013 roku, wiele wskazuje więc na to, że będziemy gotowi przed terminem.

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.