FB

mobile

Wydarzenia

Rada Nadzorcza PBG SA w upadłości układowej powołała dzisiaj Pana Jerzego Wiśniewskiego, Głównego Akcjonariusza i Założyciela Firmy, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

2014-04-24

Rada Nadzorcza PBG SA w upadłości układowej powołała dzisiaj Pana Jerzego Wiśniewskiego, Głównego Akcjonariusza i Założyciela Firmy, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Objęcie przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej funkcji Prezesa Zarządu, wskazuje na osobiste zaangażowanie Głównego Akcjonariusza w finalizowany proces postępowania układowego i dowodzi woli przejęcia bezpośredniej odpowiedzialności za doprowadzenie do zawarcia porozumienia z Wierzycielami Spółki.  

 

Jerzy Wiśniewski obejmuje funkcję z dniem 24 kwietnia. Dotychczasowy Prezes Zarządu, Paweł Mortas, pozostanie w Zarządzie Spółki w roli Wiceprezesa. 

 

 - Moja ponowna obecność w strukturach Zarządu PBG świadczy o tym, iż zawarcie układu jest dla mnie, również jako głównego akcjonariusza, priorytetem i na tym celu chcę skupić obecnie cała swoją energię. Rozmowy z Wierzycielami wchodzą w ostateczną fazę, a poprzez swoją osobę oraz mój wpływ na Spółkę, chcę zapewnić sprawność oraz szybkość podejmowania kluczowych decyzji w najbardziej wrażliwych kwestiach. Funkcję Prezesa Zarządu planuję pełnić do momentu zawarcia układu z Wierzycielami. Po zatwierdzeniu układu wybór Zarządu nastąpi zgodnie z ładem korporacyjnym Spółki zaakceptowanym w drodze negocjacji z Wierzycielami – powiedział Jerzy Wiśniewski, nowy Prezes Zarządu PBG.

 

 

Jerzy Wiśniewski był Prezesem Zarządu PBG przez 14 lat, do 28 czerwca 2012 roku. Zrezygnował z tej funkcji, na rzecz pracy w Radzie Nadzorczej, jako jej Przewodniczący. Jego funkcję w Radzie objął pan Maciej Bednarkiewicz, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PBG.

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.