FB

mobile

Wydarzenia

3/2012: Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

2012-01-10

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/9-2011-zawarcie-aneksu-do-umowy-o-linie-kredytowa-z-bankiem-gospodarki-zywnosciowej-s-a.html )  Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 roku powziął informację o zawarciu w dniu 27 grudnia 2011 roku aneksu do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz APRIVIA S.A. a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy zawartego aneksu do grona Kredytobiorców dołączyła wchodząca w skład GK PBG spółka Energomontaż Południe S.A. , zależna bezpośrednio od RAFAKO S.A.
Na mocy zawartego aneksu zwiększona została wysokość linii kredytowej z kwoty 125 mln zł do kwoty 157 mln zł na okres do dnia 30 listopada 2012 roku oraz wyznaczony został do dnia 30 grudnia  2017 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej.

Przyznana na mocy aneksu linia kredytowa może być wykorzystana:

do kwoty 100 mln zł w okresie do dnia 30.11.2012 roku lub równowartość tych kwot w EUR lub USD;
1.    w formie kredytów rewolwingowych w PLN, EUR lub USD, z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych oraz na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz na pokrycie kwoty wypłaconych przez Bank z tytułu akredytyw,

do kwoty 157 mln zł lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD:
2.    w okresie do dnia 30.11.2012 w formie gwarancji bankowych w szczególności: gwarancji przetargowych, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania umowy, gwarancji zabezpieczającej zobowiązania z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, gwarancji dobrego wykonania i zabezpieczającej zobowiązania z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, gwarancji zabezpieczającej zapłatę za zakupione towary/wykonane usługi, gwarancji zabezpieczającej należności celne, gwarancji zabezpieczającej należności akcyzowe, gwarancji zabezpieczającej płatności podatku od towarów i usług przy czym okres obowiązywania najdłuższej gwarancji w ramach limitu wynosi 5 lat i 30 dni, przy czym ostatni dzień, w którym Bank może wystawić gwarancję to 30.11.2012 r.

do kwoty 40 mln zł lub równowartość tej kwoty w EUR lub USD z przeznaczeniem na udzielanie akredytyw dokumentowych i akredytyw stand-by do 30.12.2014, przy czym okres obowiązywania najdłuższej akredytywy w ramach Limitu wynosi 2 lata a ostatni dzień a którym Bank może wystawić akredytywę do 30.11.2012.

W związku z wydłużeniem terminu spłaty i zwiększeniem kwoty limitu kredytowego, Kredytobiorcy złożyli oświadczenia o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 235.500.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 grudnia 2020 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
 

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.