FB

mobile

Wydarzenia

Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

2012-01-10

Na mocy aneksu do umowy zawartego w dniu 27 grudnia 2011 roku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. zwiększył spółkom z Grupy PBG wysokość linii kredytowej z kwoty 125 mln zł do kwoty 157 mln zł na okres do dnia 30 listopada 2012 roku oraz wyznaczył do dnia 30 grudnia 2017 roku ostateczny termin spłaty przyznanej linii kredytowej.
Ponadto do umowy dołączył Energomontaż-Południe S.A.

Więcej w raporcie bieżącym nr 3/2012 dostępnym na stronie:
http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/3-2012-zawarcie-aneksu-do-umowy-o-linie-kredytowa-z-bankiem-gospodarki-zywnosciowej-s-a.html 

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.