FB

mobile

Wydarzenia

Odstąpienie przez PGNiG od realizacji umowy PMG Wierzchowice

2014-04-02

PBG nie przyjmuje argumentacji Zamawiającego, co do przyczyn odstąpienia od realizacji umowy „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3”.

 

Do dnia 2 kwietnia 2014 r., projekt PMG Wierzchowice został zrealizowany przez Konsorcjum w pełnym zakresie przedmiotowym, za wyjątkiem testu 72-godzinnego jednego z zamontowanych urządzeń, nie wpływającego na funkcjonalność całej instalacji. Prace, przypadające PBG w ramach Konsorcjum zostały zrealizowane w 100 procentach.W dniu 18.11.2013 r. nastąpił odbiór techniczny obiektu przez Zamawiającego. Strony Umowy dokonały też pełnego rozliczenia wynagrodzenia Konsorcjum za prace wykonane do odbioru technicznego projektu. Warte podkreślenia jest, że w raporcie bieżącym PGNiG nr 42/2014 z dnia 02.04.2014 r. dotyczącym oświadczenia PGNiG o odstąpieniu od Umowy, Zarząd PGNiG podał do publicznej wiadomości iż „stan zaawansowania rozbudowy PMG Wierzchowice do pojemności 1,2 mld m3 wynosi ok. 97%”, a „funkcjonalność projektu w zakresie magazynowania 1,2 mld m3 gazu jest osiągnięta i utrzymywana.”

Prace, przypadające PBG w ramach Konsorcjum zostały zrealizowane, jeszcze  w 2011 roku. Magazyn osiągnął pełną pojemność ma koniec sierpnia 2013 roku, zwiększając rezerwy gazowe kraju o 600 milionów m3.

 

Zamawiający informował o tym w swoich komunikatach, przyznając, że magazyn działa i jest już sprawny. Zakładaną sprawność wydobywczą magazyn osiągnął jesienią ubiegłego roku. Od tego czasu, do zakończenia cyklu wydobycia, w dniu wczorajszym, wydobyto ok 600 mln m3 gazu. W sezonie zimowym wydobycie prowadzono bez przeszkód, zgodnie z zapotrzebowaniami Krajowej Dyspozycji Gazu, w ilości od 100 - 400 tys. m3 na godzinę.

 

Tym bardziej zaskakujące jest, uzasadnienie wypowiedzenia umowy, z uwagi na niewykonywanie lub wadliwe wykonywanie Inwestycji.

 

Kwestie takie jak przemalowanie obiektu, naprawienie przez  jednego z konsorcjantòw objętych gwarancją elementów turboexpandera (wraz ze stacją redukcyjną umożliwia on produkcję nieznaczącej ilości energii elektrycznej podczas procesu rozprężania odbieranego z magazynu gazu) nie mają wpływu na zasadnicze funkcjonowanie Obiektu.

Wszystkie prace wykończeniowe miały zostać zamknięte w przeciągu tygodni (np. malowanie gazociągu możliwe jest dopiero po zaprzestaniu przesyłu i wyłączeniu instalacji, czyli najwcześniej w miesiącu kwietniu).

 

Kontakt:

Jacek Balcer

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej

+48 605 470 718

jacek.balcer@pbg-sa.pl

 

 

*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego.

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.