FB

mobile

Wydarzenia

NWZA PBG zakończyło obrady

2013-10-21

Zarządzona na wniosek Głównego Akcjonariusza, pana Jerzego Wiśniewskiego przerwa w obradach dała możliwość kontynuacji spotkań z Wierzycielami oraz dokonania dalszych uzgodnień, których wynikiem są zmiany zaproponowane w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

W dniu 18 października, do PBG wpłynął wniosek pana Jerzego Wiśniewskiego, zawierający propozycje zmian do uchwał, przedstawionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 30 września. W projektach uchwał wprowadzone zostały zmiany z zakresu ładu korporacyjnego, dotyczące statutu Spółki. Mają na celu zapewnienie Wierzycielom większego wpływu na działania Spółki po zatwierdzeniu układu. Uwzględniają uwagi zgłaszane przez Wierzycieli podczas spotkań z Głównym Akcjonariuszem. Zgodnie z nimi, Zarząd Spółki składać się będzie z od 2 do 8 członków,a do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane będzie współdziałanie dwóch przedstawicieli Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja Rady Nadzorczej została wydłużona do 3 lat.  Wprowadzone zmiany dają Radzie Nadzorczej możliwość zawieszania w pełnieniu czynności członków Zarządu.Wprowadzono także modyfikacje na liście transakcji wymagających zatwierdzenia Rady Nadzorczej.

Nie został podjęta uchwała nr 5, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I, w tym głosami Głównego Akcjonariusza, którego wierzytelność wynikająca z tytułu pożyczki udzielonej Spółce 15 maja 2012 została uznana na liście wierzytelności i zostanie poddana restrukturyzacji.

 

Podjęte na NWZA uchwały to kolejny krok w procesie restrukturyzacji Spółki.

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.