FB

mobile

Wydarzenia

Kopalnia LMG oficjalnie otwarta

2013-07-29

Dziś w południe Premier Donald Tusk dokonał uroczystego, oficjalnego otwarcia kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego LMG. Inwestycja została przekazana przez Wykonawców Inwestorowi już w marcu tego roku, na blisko trzy tygodnie przed terminem - planowano go bowiem na 10 kwietnia 2013 roku.

To największy i najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie i na świecie. W kopalni oprócz podstawowych produktów handlowych podstawowych, uzyskiwane będą też produkty wynikające z separacji ropy naftowej -  LPG (propan-butan) oraz kondensat (węglowodory ciężkie – C5 plus) a także siarka w postaci płynnej.   Instalacja jest przystosowana także do produkcji gazu ziemnego, który może być wykorzystywany w celach komercyjnych, bądź, jako wsad  do elektrociepłowni. Zapewni to produkcję energii elektrycznej i ciepła, zarówno dla potrzeb własnych obiektu jak i na sprzedaż do sieci elektroenergetycznej.

To unikatowy, w pełni zautomatyzowany i praktycznie niezależny od czynników zewnętrznych obiekt. Wyposażyliśmy go w najnowocześniejsze systemy i technologie, współpracując ze światowymi potentatami i dostawcami tych rozwiązań  – mówi Tomasz Tomczak, wiceprezes Zarządu PBG, odpowiedzialny, za realizację obiektu.   Jestem przekonany, że PGNiG,  wspierane przez nasze służby serwisowe, będzie w pełni zadowolone z eksploatacji kopalni – dodaje.

Kontrakt, którego liderem była PBG, został zrealizowany w systemie EPC (EPC–Engineering, Procurement, Construction). W konsorcjum uczestniczyły też Firmy Technip KTI (Włochy) i Thermo Design Engineering (Kanada). Wartość kontraktu podpisanego z   PGNiG 11 sierpnia 2008 roku, wynosiła blisko 1,4 mld PLN (netto). PBG odpowiadała za zaprojektowanie, wytworzenie i uruchomienie zakładu, który został przekazany z wszelkimi zezwoleniami wymaganymi prawem polskim, ma też wszelkie niezbędne do ruchu dopuszczenia.  Pierwsze prace na budowie, rozpoczęły się w roku 2008, a PBG jako Generalny Realizator Inwestycji miał 56 miesięcy na wykonanie kopalni „pod klucz”.  Odbiór techniczny inwestycji odbył się w grudniu 2012 roku, a pozytywny ruch testowy instalacji, w lutym bieżącego roku. Polegał on na ciągłej, bezawaryjnej pracy wszystkich maszyn i urządzeń przy pełnej wydajności, przez 72 godziny. Pozytywnie zakończyła się też wykonana 13 marca próba gwarancyjna, potwierdzająca gwarantowane parametry instalacji i produktów kopalni.

LMG, to jedna z najważniejszych i jednocześnie największa w historii inwestycja polskiego górnictwa ropy naftowej i gazu zmiennego. Nazwa projektu jest skrótem literowym pochodzącym od nazw miejscowości w pobliżu których usytuowana jest inwestycja: Lubiatów-Miedzychód-Grotów, zatem w samym sercu Puszczy Noteckiej, na terenie objętym programem Natura 2000!  Inwestycję, która dostała pozytywną opinię państwowych służb ochrony środowiska, czyli pozwolenie zintegrowane,  zrealizowano bez żadnych protestów ze strony organizacji ekologicznych czy środowisk lokalnych. Budowę prowadzono z ogromnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Dla bezpieczeństwa środowiska zamontowano między innymi system monitoringu jakości atmosfery oraz systemy monitoringu szczelności instalacji technologicznej i rurociągowej.

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.